ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-อบต.โนนธาตุ1เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง107879reddown | Neo Hair Lotionอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 1 – 3,567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย…กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน