ประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น

123456789101112reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (คัดเลือก จำนวน 3 คน) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามอก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม  การประชุมครั้งนี้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก  และมีผลคะแนนการคัดเลือกดังนี้

1.นางสาวเบญจรัส   ศรีประดู่           ได้คะแนน   54    คะแนน

2.นายเดี่ยว   อ่างสุพรรณ                 ได้คะแนน   47    คะแนน

3.นายสันติ   คำภิบาล                       ได้คะแนน   34    คะแนน

4.นายรณรงค์    ทวีแสงศิริ                ได้คะแนน   33    คะแนน

การคัดเลือกปลัด อบต.เป็นผู้แทน อบต.ใน ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 9 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน