ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565(3)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของทุกปีจะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ ๖๐   ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  นับจนถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  (เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕  ) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓-พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ   โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

๑.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน