ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00012ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00023ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00034ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_0004ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๑/๑๒) ตามประกาศ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศกำหนดค่าใช้จ่าย

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน