การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

326789111453344วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  รุ่นที่ 2  ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมวิทยากรอำเภอตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ปี 2563 (15 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบพิมพ์สำหรับ กปน.ใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน