โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

1.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00012.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00023.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_00014.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_0002วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการดูแลรักษารถในเบื้องต้น อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จึงได้จัด“โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563” ขึ้น

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร  เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน รู้จักตระหนักถึงผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน

เป้าหมาย  ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน

วิธีดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

(1) เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

(2) ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการ

(3) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านผู้นำหมู่บ้านและเสียงตามสาย

(4)  ดำเนินการตามโครงการ

– ประสาน สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อร่วมดำเนินโครงการและ พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ

– ประสานวิทยากรจาก แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ฝ่ายงานอุบัติเหตุทางจราจร(นายไพศาล  พลสำโรง) กระทรวงคมนาคม

– อบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

– พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ณ ที่ทำการ อบต.โนนธาตุ แล้ว ประกาศให้ประชาชนทราบ

(5) ติดตามและประเมินผล

(6) สรุปผลการดำเนินการ

(7) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

สถานที่ดำเนินการ  อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ  จำนวน  20,000.- บาท จากแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ค่าวิทยากรชุด  7 ชั่วโมง                                           เป็นเงิน   4,200.- บาท

(2) ค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง 2 มื้อ                        เป็นเงิน    10,000.-บาท

(3) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สาธิต สื่อความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ   เป็นเงิน       3,200.-บาท

(4) ค่าเอกสารฝึกอบรม 100 ชุด                                    เป็นเงิน      2,000.-บาท

(5) ค่าป้ายโครงการ จำนวน 2 แผ่น                               เป็นเงิน          600.-บาท

วิธีการประเมินผล  สำรวจความพึงพอใจโครงการฯโดยใช้แบบประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างสอบถาม จำนวน  100  คน  จากจำนวนประชากรในเขตตำบลโนนธาตุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร

(2) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

(3) ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

(4) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

(5) อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุลดลง

(6) ประชาชนนักเรียน  นักศึกษา  มีจำนวนการประสบเหตุ  เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา  อ่านรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ด.ต.เสรี  เทียบภา   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.ด.ต.พิชิต  พรมนอก   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

3.นายไพศาล พลสำโรง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สปพ.ขอนแก่นเขต 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน