โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-อบต.โนนธาตุ2345678 1วันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11

ผลการดำเนินงานโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุมัติโครงการรปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งแบบรายงานประกาศผู้เสียภาษี บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

กำหนดการออกให้บริการ

1.บ้านกอก หมู่ที่ 1 ศาลากลางบ้าน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น.

2.บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ศาลากลางบ้าน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ศาลาวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น.

4.บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ศาลากลางบ้าน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

5.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ศาลากลางบ้าน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

6.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ศาลากลางบ้าน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

7.บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7 ศาลากลางบ้าน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

8.บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ศาลากลางบ้าน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

9.บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ศาลากลางบ้าน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

10.บ้านชาด หมู่ที่ 10 ศาลาประชาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

11.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 อบต.โนนธาตุ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน