โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563

12345678910111213141516วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

แม้ว่าปัจจุบัน การอุปโภคบริโภคจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเขตตำบลโนนธาตุที่เน้นความสะดวกสะบาย บริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารตามสั่ง ประกอบกับสินค้าต่างๆ ที่มีบรรจุภัณฑ์หลายชั้น หลายห่อ ร้านค้าต่างๆ ก็เน้นรูปลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลาย มักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก แต่การดำเนินการตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ตลอดจนมีวิธีการและแนวทางในการสร้างมูลค่าจากขยะจนเก็บทุกหมู่บ้าน  ในตำบลโนนธาตุ มีกองทุนขยะเพื่อเป็นงบดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาชนในตำบลโนนธาตุ คัดแยกและกำจัดขยะได้เกือบ ร้อยละ 100  ทั้งขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  ขยะอินทรีย์ ฯลฯ แต่ขยะบางชนิด เช่น กระดาษ และขยะที่ย่อยสลายยาก มีมูลค่าต่ำหรือไม่มีมูลค่า หากได้ได้นำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อาจสร้างมูลค่าก่อนขายหรือนำไปใช้ได้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน