การประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

12345678วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1767  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน