การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ยุงลายการป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 7,134 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 4 ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี 2562 โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน และสูงสุดในเดือน กรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  โรงงาน  เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้.-

1.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเกี่ยวกับความรู้และอาการสำคุญของผู้ป่วยไข้เลือดออก

3.พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

spot การป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.โนนธาตุ

นายก อบต.โนนธาตุ ขอบคุณที่ช่วยป้องกัน Covid-19

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน