โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

189234567101211วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ ๑-๑๑) ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีสุนัขและแมว  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  จำนวน ๙๖๓ ตัว

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารีและองค์การสุขภาพโลก ได้กำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลกเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอความร่วมมือมายังท่านประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนของท่านที่มีสุนัข-แมว ที่อยู่ในการดูแล หรือ ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้นได้ควบคุมหรือจับสุนัข-แมวในการดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมคิด   สมบัติมาก         ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง

2.นายอัมพร   สายทอง            สัตวแพทย์

3.นายสมภาร   หันลุด              เจ้าพนักงานสัตวบาล

4.นายธีรยฤทธิ์   มาตเลิง         พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

5.นายจันทรา     ภูมลี               พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

6.นายชาญชัย  ชิตรัตน์            พนักงานเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก

7.นายพุทธวัฒน์   หวานหอม   พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

8.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.นายสมพงศ์   สุจิตร           พนักงานขับรถ

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการฉีดวัคซีน อบต.โนนธาตุ ปี 2563

ข้อมูล สุนัข – แมว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2563 จำนวน 963 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปรายงาน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน