การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม..1234ม.56789101112องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ  ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค  อีกทั้ง ยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง  จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่  การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  และปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค  เพื่อให้การดำเนินมาตรการในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ  สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และซุ้มประตู/ทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำการติดตั้งป้ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของงาน

การประชุม คำแนะนำสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งานบุญ งานบวช งานแต่ง งานศพ ตลาด ร้านตัดผม ร้านอาหาร โรงทาน โรงแรม สนามกีฬาเฉพาะชนิดที่มีการเว้นระยะห่างได้ สปา อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ สวนสาธารณะ สะดวกซื้อ ค้าปลีก

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน