การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

72346859วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ และ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม

หัวข้อประชุมที่สำคัญ

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.มาตรการในการป้องกัน คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ทางเข้าออกของหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แนวทางการดำเนินการเมื่อกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับทีมดำเนินการคัดกรอง กักกัน กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

5.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  spot โฆษณา เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน