การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกาะติด COVID - 19 ขอนแก่น90908241_1332918506892044_443094454325215232_o90617821_1332719520245276_6599588992608370688_o90099522_1332918473558714_6754068804352868352_n90075392_1333354570181771_7105262305847279616_o90037956_1332850743565487_5006914058671095808_o90066628_1332850803565481_8364798453657632768_o90016817_1332850766898818_2380742407017725952_o90022982_1332850820232146_7131465308614688768_o
ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (1)ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (2)4 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 บ้านสำราญ หมู่ที่ 44 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 อบต.โนนธาตุหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น : COVID – 19 กำจัดยังไง ? กำจัด COVID – 19  

• ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง เมื่อถึงประเทศไทยให้กรอกข้อมูลแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8)  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  อ่านเพิ่มเติม

1. ผู้เดินทางที่มีไข้ และ มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันทีที่ถึงประเทศไทย

2. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซักประวัติเพิ่มเติม และให้คำแนะนำ

3. ผู้เดินทางควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อาศัยหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หากไอ จามต้องปิดปากปิดจมูกอย่างถูกวิธี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
30 มกราคม 2563 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
30 มกราคม 2563 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ที่มา : กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน