โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20200313_09245235679101112131415161718202221111691889วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จำนวน 15,000 บาท โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก  จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2563 ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 34 ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย)

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้นำหมู่บ้าน  (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมวดที่ 5 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ

2.เพื่อให้ทีมวิทยากร และทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง

4.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

power point ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน – คำกล่าวเปิดเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อทีมวิทยากร

1.นางอภิญญา ประเสริฐศิลป์  หัวหน้า กศน.ตำบลโนนธาตุ
2.นายจักรกฤษ นามไธสง  ครูกศน.ตำบลโนนธาตุ
3.นายทวนทอง ปัตถาระกัง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
4.นายวชิรันกรณ์ นาเขียว  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
5.น.ส.สุภาพร รสรินทร์  ครูปวช.

spot !!! การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จัดทำโดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (24 กุมภาพันธ์ 2563)

การขับเคลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28 ก.พ.63)

ข้อสั่งการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2563(28 ก.พ.63)

การเร่งรัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 มีนาคม2563)

แนวทางการจัดหาพัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาตามมติ ครม.(4 มีนาคม 2563)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน