เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

หยุดเผา123ScanScan2✅✅เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

⛔⛔หยุดเผาพร้อมกัน มกราคม – พฤษภาคม 2563

ข้อดีของการหยุดเผา
ไถกลบตอซัง
ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน
นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ผลิตอาหารสัตว์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ด

ข้อเสีย
ผิดกฎหมาย
ดินเสื่อมโทรม
เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ
ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิต
กระทบการท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน