ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่นด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  3  คน

2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1 รับสมัครระหว่างวันที่  3- 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3.การขอรับใบสมัคร   ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

4.1 ใบสมัคร

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2  นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือน  มกราคม   พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน