การประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1245วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าระชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) โดยมีเรื่องที่สำคัญในการประชุม เช่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

เอกสารดาวน์โหลด

01 ระเบียบวาระประชุมปลัด อปท. 22 มกราคม 2563

02 สรุปข้อมูลรายชื่อ อปท.ขก.(225 แห่ง-รายอำเภอ)

03 การแบ่งเขต อบจ.2555

04 ตัวอย่างการเฉลี่ยแบ่งเขตเลือกตั้ง

05 ตัวอย่างการบรรยายแนวเขตเทศบาล กรณียกฐานะ

06 ทำเนียบหมู่บ้าน (2,331 บ้าน-198 ตำบล)

07 โครงสร้าง กม.ท้องถิ่น 2562 (อ้อม)

08 โครงสร้างคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ท้องถิ

09 การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 2562

10 มท.แจ้ง จ.เตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. ดทส.

11 การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ

12 เชิญประชุม ลต.ท้องถิ่น (22 มกราคม 2563)

13 นส.สั่งการแบ่งเขต ท้องถิ่น 2563

14 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

15 เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

16 เตรียมการเลือกตั้งโคกโพธิ์ไชย

17 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอชุมแพ

18 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอเปือยน้อย

19 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอพระยืน

20 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอหนองเรือ

21 น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-รวม

ตาราง ข้อมูล อปท.ขก.225 แห่ง

น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-ปลัด อบต

แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ. ผ.ถ.)

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (3 มกราคม 2563)

พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ปี 2562

ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2562

ระเบียบวาระการประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ QR Code Link

สรุปสาระสำคัญระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน