โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2563  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีระเบียบวินัย  เคารพกติกาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ  ให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และลักณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.เพื่อส่งสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการแข่งขันกีฬา  วิ่งเก็บลูกบอลสี  วิ่งผลัด  วิ่งทางตรง  ยืนกระโดดไกล  เตะบอลเข้าประตู  ครอบครัวหรรษา

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงาน  สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน