ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งได้แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกำหนดให้จังหวัดขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปโฉนดที่ดิน  และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ  RTK GNSS Network  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2563  จึงขอประชาสัมพันธ์วันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562  ถึง  1 กรกฏาคม 2563  เพื่อออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/4244  ลงวันที่  15 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก 0020.4/24915  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  เรื่อง  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เรื่อง  กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน