การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

20191119_10225119112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000219112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000119112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000519112019 _1_๑๙๑๑๑๙_001219112019 _1_๑๙๑๑๑๙_002020191119_10163820191119_10171220191119_10351320191119_10194520191119_10225120191119_10314820191119_10080419112019 _1_๑๙๑๑๑๙_002019112019 _1_๑๙๑๑๑๙_0011บันทึกความร่วมมือ-อบต.โนนธาตุ-เรื่อง-เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน12วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองคฺการบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์การเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

ด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยประกาศให้ปี 2554-2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี 2554-2563  มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 และ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายมานพ  ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และ นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) พร้อมด้วยนายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุม

นายนิพนธ์ฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้เชิญ 3 องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขับขี่ปลอดภัย หรือ ตำบลขับขี่ปลอดภัย  โดยเล็งเห็นว่า หลักการระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2554 กำหนดให้มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด  อำเภอ และท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบ มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นฝ่ายเลขานุการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ได้เร่งรัดนโยบายนี้เป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ให้มีการจัดระเบียบการจราจรในแต่ละเขตพื้นที่  เพราะยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของไทยสูงกว่า 22,000 รายต่อปี จึงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยและความสูญเสียของพี่น้องประชาชน  จึงขอให้ อปท. ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน  รักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆ การทำให้อุบัติเหตุลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และการบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือการลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน อาทิ  เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ความสว่างบนท้องถนน ซ่อมแซมถนนชำรุด หรือลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  เพราะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในท้องถิ่น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อปท.ต้องช่วยกันปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนน  พร้อมการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ทั้งประเทศ ชูแคมเปญ “เมาไม่ขับ เพราะคนที่บ้านยังรออยู่” ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบนท้องถนน  ตั้งเป้าลดยอดการสูญเสียให้น้อยลง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ระดมความคิดเห็นหามาตรการร่วมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น  รวมถึงฟังความเห็นจากองค์กรภาคี ทั้งในส่วนของท้องถิ่น  กรมทางหลวง และตำรวจจราจร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศต่อไป

อำเภอหนองสองห้อง จึงได้ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการพล จัดทำตามนโยบายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ตำบลขับขี่ปลอดภัย และได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และเห็นชอบตามนโยบายแล้วนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่ง จึงได้เกิดการ “ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ร่วมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ขึ้นในวันนี้ (วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น) รายละเอียดในเอกสารบันทึกความร่วมมือฯ ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความตกลงและถือปฏิบัติต่อกันดังนี้

ข้อ 1 ภายใต้ข้อตกลงแห่งบันทึกความร่วมมือนี้ หน่วยงานที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายบันทึกนี้ต่างตกลงให้ความร่วมมือกันเพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร และ มีการบังคับใช้ให้ทุกคนภายในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ 2 ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กำหนดและยินยอมให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของบริษัทกลางฯ สามารถเข้าตรวจสอบถึงมาตรการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานตลอดจนยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

บันทึกความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ ไม่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีนายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการลงนาม และหน่วยงานร่วมลงนามเป็นสักขีพยานประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาพล / สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

หนังสือ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ กคร./ขก 073/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนาม (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน คลิกดาวน์โหลด

บันทึกความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 464/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและการรักษาวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลการใช้รถส่วนตัว-ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน