การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ44556677องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องได้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ  เช่น  ข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน  สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเริ่มออกสำรวจตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนถึง 16.30 น. ในการออกสำรวจครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากท่าน  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ในวันและเวลาราชการ

ส่งแบบรายงานประกาศผู้เสียภาษี บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน