การออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอำเภอหนองสองห้อง

20191112_16552220191112_13381655520191112_15061520191112_11130120191112_12363020191112_10503120191112_09234340050ดอนดู่_๑๙๑๑๑๓_005830022200357743ดงเค็ง_๑๙๑๑๑๔_00151วังหิน_๑๙๑๑๑๗_0012215112019_๑๙๑๑๑๗_00313ดอนดั่ง_๑๙๑๑๑๗_00364ดอนดั่ง_๑๙๑๑๑๗_0049ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 190/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  และกองทุนระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (LTC : Long Term Care)  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดคำสั่งโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้กำหนดแผนการออกติดตามผลการดำเนินงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC : Long Term Care ในเขตอำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  สำหรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30-16.30 น.

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.หนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.โนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC (1) ประเมิน LTC (2)

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.หนองเม็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.ดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.คึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.หนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.คึมชาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.ดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.00-14.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 15.00-16.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.ดงเค็ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.วังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.สำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.ดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.สำโรง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน