การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

410536191187112141513เสวียนไม้ไผ่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา  09.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก  นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวต้อนรับ

การมอบนโยบายที่สำคัญ

1.สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล (Podul) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ (ดังภาพด้านบน)

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

5.การปลูกังให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่ เมื่อประชาชนแจ้งหรือส่งเรื่องมายังหน่วยงาน ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รีบแก้ไข  หากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รับเรื่องไว้และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/4100 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการมอบนโยบาย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บรรยายสรุป อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

คำกล่าวรายงานการต้อนรับ นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ของนายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน