โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

123467891011121314151617วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30.000 บาท  และงบประมาณสมทบจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จำนวน 3,000 บาท  รวมงบประมาณ  33,000 บาท  การึกอบรมครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  65 คน  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และประชาชนในหมู้บ้าน/ชุมชน

2.เพื่อรวมพลังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

3.เพื่อให้ผู้ผ่านการึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่  กฎหมาย  สมัครสมานสามัคคี  เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม  เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีในสังคม  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้าย  ควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นการยับยั้งเหตุเบื้องต้น  ลดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน