โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

2692019_๑๙๐๙๒๖_00012692019_๑๙๐๙๒๖_00112692019_๑๙๐๙๒๖_00052692019_๑๙๐๙๒๖_00022315914174211819202692019_๑๙๐๙๒๖_0012วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ใช้งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ศึกษาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเริ่มจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีถือเป็นการก้าวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพราะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้นในองค์การบริหารโนนธาตุ และจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและมีปัญหาด้านสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าจากการถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ผู้สูงอายุเหล่านี้จะได้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกัน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยกันถึงปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ฐานะยากจน และขาดโอกาสจนส่งผลนำไปสู่การทำร้ายตัวเองในที่สุด โรงเรียนผู้สูงอายุจึงทำหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ ที่จะเอาความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อยและมารับรอยยิ้มจากเพื่อนเช่นเดียวกันและบางครั้งผู้สูงอายุต้องการกำลังใจ ต้องการความอบอุ่นต้องการพูดคุย ทางชมรมผู้สูงอายุฯ จึงได้เห็นฟ้องต้องกันว่าควรที่จะมีสถานีที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณ  นายสวัสดิ์  พรมรินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  พร้อมทีมวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้

3.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1- 11  จำนวน 55 คน

คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน