โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

111129652312345847วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 27,900 บาท  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมีนายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบ มาตรา 16 (19)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ด้านการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ป่วยด้วยโรคปัจจุบันหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงสถานพยาบาล  หรือสามารถรับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างทั่วถึง  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และเพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยฯ และ อสม.ให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือ  ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที

2.เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

3.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

4.เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

5.เพื่อให้การลำเลียง ยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

6.เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

7.เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่สูงกว่า เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน