โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

12345678910111213141516วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยทำการปลูกต้นดอกคูณ จำนวน 200 ต้น ตามถนนสาย ขก.301-01 (จากสามแยกหนองแวง-เขตรอยต่อตำบลหันโจด) ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้เดิมที่ตายบริเวณรอบหนองแสง หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโนนธาตุ (กศน.ตำบลโนนธาตุ)

โดยพื้นฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ แหล่งอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว  หรือเรียกได้ว่า ป่าชุมชนเป็น Supper markets ของชาวบ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พึ่งพาน้ำที่มีต้นธารจากป่าเพื่อการเกษตร  อาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม, มีผลต่อระบบนิเวศน์วิทยาที่สมดุลก่อให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล  อีกทั้งป่าชุมชนยังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของชุมชนจึงมีมาเนิ่นนานและไม่สามารถแยกจากกันได้

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนธาตุ ได้อนุรักษ์ป่าชุมชน และสงวนพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของชุมชนคงไว้ให้รุ่นลูกหลานได้รู้จัก ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้เดิม และปลูกต้นดอกคูณตามนโยบายขอนแก่นเมืองแห่งดอกคูณให้แต่ละท้องถิ่นจัดให้มีถนนดอกคูณอีกทั้ง     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส “วันแม่แห่งชาติ” อีกทั้งภายใต้กรอบภารกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด “โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่ม และปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าชุมชน

2.เพื่อปลูกต้นดอกคูณและจัดเป็นถนนสายดอกคูณตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของชุมชน

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลโนนธาตุรู้จักอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงป่าชุมชน ให้เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

5.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้รู้จักร่วมแรง ร่วมใจ  รู้จักเสียสละ รักษาป่าชุมชน สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งชุมชน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน