โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562

20190809_๑๙๐๙๐๔_0047492019_๑๙๐๙๐๔_0002492019_๑๙๐๙๐๔_0007492019_๑๙๐๙๐๔_000720190809_๑๙๐๙๐๔_003920190809_๑๙๐๙๐๔_004720190809_๑๙๐๙๐๔_005820190809_๑๙๐๙๐๔_007020190809_๑๙๐๙๐๔_0072492019_๑๙๐๙๐๔_001520190809_๑๙๐๙๐๔_0047120190809_๑๙๐๙๐๔_0077555320190809_๑๙๐๙๐๔_007412วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร, บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, พนักงานส่วนตำบล  กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 80 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอำนาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ และมีกฎหมายผังเมืองรวม เป็นผังการพัฒนาด้านกายภาพท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นกรอบการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางและจัดทำผังเมืองเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งถูกสุขลักษณะ  ความสะดวกสบายความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิ์ภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมเพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารพื้นที่สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพสอดคล้อง ลดความสับสน ซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ  และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดินถมดิน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล่งเห็นความสำคัญในการวางผังเมืองของชุมชนจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน การปฏิบัติตาม กฎหมายการควบคุมอาคารพรบ.ขุดดิน ถมดิน เพื่อให้ความรู้ ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

2.เพื่อให้รู้กฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นางสาวทิพวรรณไชยศิริ  นักผังเมืองชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.นายอาร์ม  รัตนโชติ  วิศวกรชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

power point พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน