โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง

20190902_09433420190902_09413720190902_09342220190902_09352120190902_09394920190902_09402120190902_09430820190902_094731(0)20190902_09543120190902_10350220190902_1042496620190902_10533020190902_11092620190902_11425920190902_1112561234วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-12.00 น. อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คร่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ไม่แพ้การป่วยด้วยโรคร้ายแรง อย่างเช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ทั่วโลกมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.35 ล้านคน/ปี เฉลี่ย 3,700 คน/วัน และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยครึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน

สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.8 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 22,491 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน อยู่อันดับที่ 9 ของสมาชิกทั้งหมด การเสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและยังถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง ซึ่งรถซาเล้ง เป็นพาหนะที่นิยมใช้กันมากในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง มีทั้งได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานและต่อเติมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ขึ้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ารถจักรยานยนต์ที่นำมาต่อเติมพ่วงข้างมีสภาพเก่า ไม่มี พรบ. และไม่ได้ต่อทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการนำมาใช้ในการสัญจรมีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 2 คนขึ้นไป บรรทุกสินค้าทางการเกษตร และจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอำเภอหนองสองห้อง ปี 2560 –ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง ปีละ 1 ราย พบเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่และไม่รู้กฏหมายจราจร และรถซาเล้งเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 10 โดยมีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 1 ครั้ง บาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการ รถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภvหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขึ้น

วัตถุประสงค์ โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(รถซาเล้ง)

2.เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

3.เพื่อให้ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายจราจร และสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ของผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จำนวน  152  คัน โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

วิทยากรการฝึกอบรม

1.ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.นางสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง

3.ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ศูนย์บริการพล)

3.1 นายวิฑูรย์  ศรีจำปา  ผู้จัดการสาขาฯ  โทร. 06-1823-6742

3.2 นางสาววาสนา  สงมา  เจ้าหน้าที่สาขาฯ   09-3056-9750

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน