โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น

20190830_09482780452820190830_10123980451920190830_120048Scan11Scan2220190830_120230วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง (ชั้น 3) โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญ

1.บรรยายหัวข้อแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน

2.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

3.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการน้ำบาดาลแบบ รัฐ-ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้าน้ำของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำบาดาล”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 2197 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 1971 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน