การติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

2345671213891011วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายบุญมา บุญเหลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ที่ปรึกษาศูนย์ฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ รับการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

กรรมการติดตามการดำเนินงาน

1.นายชัชวาลย์  พิมพ์ดี  เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความรุนแรงภายในครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

2.นายประกอบ  พิสสาพิมพ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0004/ว 20015  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน