โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

20190822_13271320190822_09283320190822_09310320190822_09372320190822_10145720190822_101544(0)20190822_10163020190822_10230420190822_11483520190822_13425020190822_14033520190822_14084020190822_14111420190822_14261020190822_14513620190822_144945วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ  ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน ใช้งบประมาณ  30,000 บาท  จากแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  คณะวิทยากรทุกท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อาจารย์โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  และโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร  เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน  ตลอดจนการดูแลรักษารถในเบื้องต้น  อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร  เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน  และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร  และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน