โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

81012345611121314วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมโครงการ”สานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562″ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 100 คน  ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)  จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการอบรม

-นางสาวภัทรฤดี  กระฉอดนอก  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน