โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

1111314171517186453วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 55 คน  ใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท อ่านรายละเอียด โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินการจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  บริหารจัดการภายใต้ระบอบประชาชนธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative Democracy) ที่เปิดโอกาสให้ทุกบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างอิสระ  จึงเป็นนโยบายที่สำคัญอีกด้าน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะและการยกระดับขีดความสามารถ การขับเคลื่อนระบบราชการสู่การบริหารราชการในระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องดำเนินการ
การปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ บุคลากรส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการที่ดี คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และมุ่งสู่การเป็น อปท. 4.0 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัด “โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักประชาธิปไตยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองการบริหารจัดการขององค์กรให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)
3.เพื่อสร้างบุคลากรของการบริหารส่วนตำบลโนนธาตุที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานเชิงบูรณาการในระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรในการอบรม

1.พ.จ.อ.วรวิช  หมู่สูงเนิน  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง  (ป.อาวุโส)

2.ว่าที่ ร.ต.ดร.วันชัย  เมธาอภินันท์   ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560ร่าง พรบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

องค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คลิกดาวน์โหลด

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน