กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

1317456789111415163512เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน  และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ  ตลอดทั้งชุมชน  วัด  และโรงเรียน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความรัก  ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่ตนเองด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี  นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน  เยาวชน ประชาชนทั่วไป  ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มี  พระคุณอย่างสูง มีความสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม

4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน