โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

22211120190722_09432120190722_09451720190722_10204520190722_104118วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านกฎหมาย  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ

1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.การบริหารงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงิน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  การเบิกค่าเช่าบ้าน  การเบิกจ่าย  การติดตามและการรายงานผลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.ข้อสังเกตุจากการตรวจงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ปปช. กรม และจังหวัด

ประวัติวิทยากร

-นายชูเดช  เปสุริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน