โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

20190426_10424320190426_10434120190426_10444120190426_1117421234678S__20602916ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  รายละเอียด หน้าที่ 25 ลำดับที่ 39-40 จำนวน 2 โครงการ  และได้ทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และร่วมตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะกรรมการของสำนักงาน ปปช.จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามการดำเนินงานตามโครงการด้วย อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรร คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,007,390.34 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,909,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 6,250,405.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง

ช่วงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 0.770 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1.440 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน