การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904

217134678910111213161415วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดย นายอลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น วิทยากร จิตอาสา 904  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละและมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้  ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับมานำไปขยายผลพัฒนาหน่วยงานของตนให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนการทำงานจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสำนึกความเป็นพลเมืองดีที่เป็นจิตอาสา ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย และได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในคราวเดียวกันนี้ด้วย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน