โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

20190702_10332420190702_10452720190702_10532220190702_10563120190702_11020120190702_11085120190702_11045920190702_11155620190702_11252920190702_11361520190702_11382420190702_11443520190702_11473320190702_12050520190702_120712(0)20190702_12171320190702_11502420190702_11512620190702_12301420190702_12335312320190702_132655วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหัวหนอง กลุ่มจักสานและพานบายศรี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และกลุ่มอาชีพ หมูที่ 1-11 เข้ารับการฝึกอบรม ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสำนึกในการมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งอาหารไว้บริโภค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดภายในตำบลได้

4.เพื่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอขอบคุณ คุณพ่อสมบูรณ์  ภาวะลี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง, คุณพ่อทองศูนย์  พรมวารี  อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง, คุณพ่อสิงห์  อินอุ่นโชติ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

เอกสารกองทุนชุมชนต้นแบบ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านห้วหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน