การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 26 มิถุนายน 2562

4เบอร์ 1เบอร์ 2เบอร์ 358913141011816121517วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

-นายสัมฤทธิ์   บุตรดี              ผู้สมัครหมายเลข 1

-นายชยันต์   แสงสุข              ผู้สมัครหมายเลข 2

-นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์     ผู้สมัครหมายเลข 3

ผลการนับคะแนน

-นายสัมฤทธิ์   บุตรดี              ผู้สมัครหมายเลข 1    ได้คะแนน   158   คะแนน

-นายชยันต์   แสงสุข              ผู้สมัครหมายเลข 2    ได้คะแนน   156   คะแนน

-นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์     ผู้สมัครหมายเลข 3    ได้คะแนน   169   คะแนน

-ผู้มิสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน    569   คน

-มาใช้สิทธิ                           จำนวน    487   คน    คิดเป็นร้อยละ  85.59

-บัตรเสีย                               จำนวน      4   บัตร    คิดเป็นร้อยละ  0.70

-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน     –      บัตร

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ผญ.1) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ผญ.4) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ป้ายแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ดารุณีสมพรบรรจงกายสิทธิ์รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1.นางดารุณื  อุทัยประดิษฐ์   ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

2.นายสมพร  ภูมี   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3.นางบรรจง  คุณวิชิตร  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4.นายกายสิทธิ์ ปฏิรูปา  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน