การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0018กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0008กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0020กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0021กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0001กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0002กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_00055551องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ตามหนังสือที่ ขก 1032.103/131 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ว่า ศูนยฺระบาดวิทยาของอำเภอหนองสองห้อง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1 ราย ที่บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยเริ่มป่วย เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ.2562  พบผู้ป่วย วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประเภทผู้ป่วยใน  และได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่  ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมทีมงาน ออกทำการฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ครั้ง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 7,408 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)  ดังนี้.-

ครั้งที่ 1  ทำการฉีดพ่นในวันที่   5 มิถุนายน พ.ศ.2562 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2  ทำการฉีดพ่นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 1032.103/131 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน