โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11211105234วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดแผนทำชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน(Asean Comunity), รัฐบาล, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่(กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน), รพ.สต.ตำบลโนนธาตุ ,โรงเรียนในเขตตำบลโนนธาตุ, สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง, สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ,  ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปืดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับฟังความคิดเห็น, ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนและประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.

6.เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคมในปีที่ผ่านมา

7.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

8.เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนปัญหายาเสพติดในชุมชน

9.ถ่ายทอดความรู้และร่วมประกาศให้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.ป้องกันและติดตามปัญหาสุขอนามัยและโรคติดต่อในชุมชน

11.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีพร้อมรับภาษีนอกสถานที่

12.ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแยกก่อนทิ้ง การใช้น้ำอย่างประหยัด การรักษาแม่น้ำคู่ครอง การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประชาคมเพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคัดแยกขยะจากครัวเรือน การจัดการขยะอินทรีย์

โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน