โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

1524678910111212วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณของกองทุนฯ จำนวน 20,000 บาท โดยมี ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรม และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

Power point โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 23 พฤษภาคม 2562 คลืกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน