โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

15678423วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข/แมวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  จำนวน 1,253 ตัว โดยใช้งบประมาณตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 36,000 บาท  โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีน  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  แอลกอฮอล์  สำลี  กระติกน้ำ  ถุงมือ  และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น และค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 4,000 บาท อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

แผนการฉีดวัคซีน1

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.นายอัมพร   สายทอง   สัตวแพทย์ชำนาญงาน

2.นายสมภาร   หันหลุด   เจ้าพนักงานสัตวบาล

3.นายธีรยฤทธิ์   มาดเลิง   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

4.นายจันทรา   ภูมิลี    ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

5.นายชาญชัย   ชิตรัตน์   พนักงานด้านโรคในสัตว์ปีก

6.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนธาตุ

7.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนธาตุ

8.นายสมพงศ์   สุจิตร   พนักงานขับรถยนต์  อบต.โนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน