โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

120190413_09375120190413_09391620190413_09420820190413_101622(0)20190413_10481420190413_11090020190413_13032220190413_131800(0)20190413_13235620190413_13265920190413_13395820190413_13421220190413_134522(0)20190413_13561120190413_135621วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการดำเนินการตามโครงการ

ด้วยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งวันปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันสำคัญของคนไทย เพราะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญในการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ จะมีการเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับไปทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ และมีการขนทรายเข้าวัด ซึ่งเรียกว่า “การทานเจดีย์ทราย” ตลอดถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้น ทำเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานและผู้ที่เราเคารพนับถือ ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ที่ได้ถือปฏิบัติกันมาทุกปี  นอกเหนือจากการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ  การถวายเจดีย์ทราย  ปล่อยนก  ปล่อยปลา  สรงน้ำพระเจดีย์  การรวมญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกันให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ มีกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ การประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน เป็นการสร้างความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นบุพการี ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยกันทั้งนั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ

5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน