โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

4132123513456278วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2562 รวม 7 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (จุดบริการประชาชน) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 117/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 118/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณสุภา ทักสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) อ่านรายละเอียด สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2562

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

11 เมษายน 2562

เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2562  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2562  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ …

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน