การตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0006ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0013ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0011ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_00196667375689375690375691ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0030ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0043ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_00643335วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-16.00 น. หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตามโครงการตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2562 โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การรายงานข้อมูล METHANE เมื่อเผชิญสถานการณ์สาธารณภัย คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อติดตามการพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อุปสรรค  ปัญหา  และนวัตกรรมใหม่ๆ ของห น่วยกู้ชีพ

3.เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรคจากการให้บริการ

4.เพื่อพัฒนาบทบาทการปฏิบัติงานร่วมกัน

5.เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างหน่วยกู้ชีพอำเภอหนองสองห้อง

คณะกรรมการที่ทำการตรวจเยี่ยม

1.นางสุภา   ทักสูงเนิน

2.นายธนณัฎฐ์   ศักดิ์ปริญญา

3.นางสาวกนกวรรณ   โนนปู่

สรุปยอดการออกให้บริการ

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2562 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตามโครงการตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน