โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562

41111212389131615วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  (หมวด 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ)  จำนวน 11,500 บาท  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี  รายใหม่ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย ร้อยละ 80

2.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมอย่างน้อย ร้อยละ 90

3.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง ร้อยละ 100

4.สตรีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100

ขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน