สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

MP62_page_210319 (1)วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้งนั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 26 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของหน่วยเลือกตั้งที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เขตเลือกตั้งที่ 9

หนังสือศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก)0002.09/ว 22 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

3 อย่าง ที่คนไทยจะได้จากการลงคะแนนเลือก ส.ส.

1.ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

2.นำคะแยยของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรคมาคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละพรรค

3.พรรคที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญญชาติไทยดดยการแปลงสัญญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันเลือกตั้ง)

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและ

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช

อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อย่าลืม หลักฐานแสดงตน

บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือ

หลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน